اتاق تاریک

اتاق تاریک و فواید استفاده از اتاق تاریک:

  1. محدود کردن و جهت دادن به حواس کودک
  2. افزایش توجه کودک به محرک
  3. بهبود و افزایش درک کودک از بدن خود body concept وBody image
  4. بهبود و تقویت انواع توجه مانند Shifting attention, Divided attention, Selective attention
  5. استفاده از نرم افزارهایی مخصوص برای آموزش کودکان در اتاق تاریک
  6. بهبود حرکات چشمی visual Scanning و تعقیب بینایی
  7. بهبود حرکات چشم و افزایش میدان توجه بینایی
  8. فراهم نمودن فضای ایده آل جهت استفاده از نرم افزارهای مخصوص
  9. با محدود کردن و کاهش تحریکات محیطی تمرکز و توجه کودکان با روش علمی افزایش داده می شود.