گروه درمانی

گروه درمانی و فواید گروه درمانی در کودکان:

  1. بهبود مهارت های اجتماعی
  2. ایجاد و افزایش استقلال فردی و افزایش اعتماد به نفس در کودکان
  3. ایجاد محیطی سالم، شاد و فرح بخش برای ابراز هیجانات
  4. لذت بردن از تعلق داشتن به گروه و افزایش میل به برقراری ارتباط
  5. افزایش مهارت ابراز وجود در محیط های گروهی
  6. بهبود توجه و تمرکز
  7. کاهش مشکلات رفتاری( لجبازی، پرخاشگری و...)
  8. بهبود مهارتهای حسی حرکتی در کودکان